ក្នុង​មួយថ្ងៃ រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​កម្មករ​បម្រើការ​ងារ​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ប្រមាណ ២​ម៉ឺ​នាក់​ – CEN