ស្នងការ​ជំរុញ​ឲ្យ​នគរបាល​ត្រួតពិនិត្យ​ជនបរទេស ដែល​ចូលមក​រស់នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ – CEN