ពលរដ្ឋ​នៅតាម​សហគមន៍ ហាក់​វិល​ទៅរក​សភាព​ធម្មតា​ឡើងវិញ ដោយ​ភ្លេចខ្លួន និង​ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ពី​ការឆ្លង និង​ចម្លង​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN