ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃពុធ ទី ០៨ ​ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​ ២០២០ – CEN