សមាគម​ពាណិជ្ជកម្ម​ជប៉ុន​ជឿជាក់ថា កម្ពុជា​នៅតែ​ជា​គោលដៅ​វិនិយោគ និង​ទេសចរណ៍​ដែលមាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ – CEN