ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ខ្លាំងណាស់ បើ​អ្នកមាន​ទម្លាប់​គេង​ទាំងនេះ​ – CEN