ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​អនុម័ត​កម្ចី ២៥០​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​គាំទ្រ​កម្ពុជា​ក្នុងការ​ឆ្លើយតប​នឹង COVID -19 – CEN