ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០២១ ដល់​២០៣០ នៅ​ទីប្រជុំជន មាន​ទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់​គ្រប់​គ្រួសារ – CEN