សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ ការគំរាមកំហែង គឺ​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ ពុំ​ចាំបាច់​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ទៀត​ទេ​ – CEN