ភោជនីយដ្ឋាន នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើម​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ ជា​បណ្តើរៗ ខណៈ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ បាន​ធូរស្រាល​បន្តិច​ – CEN