ការរៀបចំ​សេដ្ឋកិច្ច​ច​ក្រា​ជាការ​ចូលរួមចំណែក​កិច្ច​គាំពារ​បរិស្ថាន ការគ្រប់គ្រង​សំណល់ និង​ការប្រើប្រាស់​ធនធាន​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN