ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង​កសិកម្ម បានទទួល​ពាក្យសុំ​ខ្ចី​ចំនួន​ជាង​៣៥០​ពាក្យ​ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ស្នើសុំ​សរុប​ចំនួន ជាង ៣៧​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ – CEN