មេដឹកនាំ​កាណាដា​អួតថា អាច​គ្រប់គ្រង​ការ​រាតត្បាត​វីរុស បានល្អ​ជាង​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ – CEN