មិន​ត្រឹមតែ​ឆ្ងាញ់​ទេ ស្វាយ​ក៏​ផ្តល់​ប្រយោជន៍ យ៉ាងច្រើន​ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN