កម្ពុជា ត្រៀមខ្លួន​ទប់ទល់​នឹង​ការបាត់ EBA តាំងពី​៧ ឆ្នាំមុន​ – CEN