​ជំងឺ​ផ្លូវដង្ហើម​ធ្ងន់ធ្ងរ កូ​វីដ​១៩ បាន​ប៉ះពាល់​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​សម្រាប់​ជីវិត​មនុស្ស សហគមន៍ និង​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅ​គ្រប់ទិសទី​ទូទាំង​ពិភពលោក​ – CEN