គួរឲ្យអាសូរណាស់! ទារិការអាយុទើប ៨ខែ ត្រូវបងជីដូនមួយចាប់រំលោភ នៅឥណ្ឌា – CEN