​ប្រមុខ​ការទូត បង្ហាញ​នូវ​ការប្តេជ្ញាចិត្ត​ដ៏​មុតមាំ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ក្នុងការ​យកឈ្នះ​លើ​វិបត្តិ​ជាស​កល​កូ​វីដ​១៩ – CEN