ក្រសួងបរិស្ថាន​ប្រកាសថា​ដោះ​អន្ទាក់​បាន​ចំនួន​ជាង​២​ម៉ឺន​អន្ទាក់ ក្នុងរយៈពេល​៦​ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០២០ ពី​ក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ – CEN