ល្បឿន​ការងារ​បង្កបង្កើនផល​ស្រូវ​រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​ទូទាំងប្រទេស ចំនួន​៩៤៩ ៧២៥ ហិកតា ស្មើនឹង ៧៥,២៨% នៃ​ផែនការ​ – CEN