ប្អូនស្រី គីម ជុង​អ៊ុន​ថា “​មិនចាំបាច់​មាន​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​” ទៀតឡើយ​ប្រសិន​អា​មេ​រិច​មិន​ផ្តល់​ការផ្លាស់ប្តូរ​ – CEN