កម្ពុជា​នឹង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​លី​ប៉ង់​ – CEN