គន្លឹះ​ងាយៗ​ក្នុងការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សុដន់​យារ​ធ្លាក់​ – CEN