កម្លាំង​ប៉ុស្តិ៍​ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ជា​ឪពុក ក្នុងករណី​ប៉ុនប៉ង​រំលោភ​កូនបង្កើត​ខ្លួនឯង – CEN