អ្នក​ដែល​វិនិច្ឆ័យ ចំពោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ ឬ​មិន​ក្រីក្រ វា​ជាការ​សម្រេចចិត្ត របស់​ប្រធានភូមិ ឬ​ចៅសង្កាត់ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការផ្ដល់​អំណោយ មិន​ចំ​គោលដៅ – CEN