ធនាគារ អេស៊ីលីដា និង​ធនាគារ CHINA DEVELOPMENT BANK GUANGXI BRANCH ចុះ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញប្បទាន​រយៈពេល​វែង – CEN