ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​ ១២ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN