អ្នកចម្រៀង​ម្នាក់ នៅ DMX PARTY PLACE ជិះ​ម៉ូតូ​បុក​ទ្រូង​ផ្លូវស្លាប់​ – CEN