លួច​មិនបាន​សម្រេច​ត្រូវ​ប្រជាពលរដ្ឋ ចាប់បាន​ប្រគល់ជូន​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​ – CEN