កម្ពុជា និង​វៀតណាម បន្ត​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ឲ្យបាន​ល្អ​ថែមទៀត​លើ​ការងារ​ចារ​កម្ម​ – CEN