ចេះ​ខ្លាំងណាស់​! វង្វេង​ពី​ម្ចាស់ ក៏​រត់​ទៅកាន់​គ្លីនិក​ដែល​វា​ធ្លាប់​មកចាក់​ថ្នាំ​តាំងពី​តូច ហើយ​ត្រូវ​ពេទ្យសត្វ​ចាប់​ទុក​ប្រគល់​ឲ្យ​ម្ចាស់​វិញ (​វីដេអូ​) – CEN