តំបន់​ទេសចរណ៍ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ កំពុង​ទាក់ទាញ​ទេសចរណ៍​ក្នុងស្រុក​ – CEN