​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ពិភាក្សា​លើ​គម្រោង​ញត្តិ លុបចោល​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ពាណិជ្ជកម្ម (GSP) លើ​អង្ករ​នាំចូល​អាមេរិក – CEN