អគ្គិភ័យ​ឆេះ​វិហារ​វត្ត​បឹង​ខ្យា​ង ចំ​ថ្ងៃសីល​ – CEN