ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​ ១៤ ខែកក្កដា ​ឆ្នាំ​ ២០២០​ – CEN