អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ចំនួន​៥ ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​តាម​ការស្នើសុំ​ – CEN