វិទ្យាសាស្ត្រ​ប​ច្ចក​វិទ្យា​មិនទាន់​អាច​បញ្ជាក់​ពី​គុណភាព​ទឹកធ្លាក់​ភ្នំ​គូ​លេន​ដែល​ធ្វេី​ការ​អះអាងថា​ជា​ទឹក​អ​ម្រិ​ត ឬ​ជា​អាទិទេព​នោះ​ – CEN