អ្នក​កំពុងមាន​ភាព​តានតឹង​ខ្លាំង​ក្នុង​អារម្មណ៍ បើ​មាន​អាការ​ទាំងនេះ​ – CEN