រាជរដ្ឋាភិបាល ដាក់ចេញ​ផែនការ​បញ្ចប់​ការគំរាមកំហែង​ដោយសារ​មីន​និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម​ – CEN