ក្រុមហ៊ុន Zoom បានធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​កម្មវិធី​សម្រាប់ Windows ដើម្បី​ការពារ​ពី​ការវាយប្រហារ zero-day – CEN