​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​គោ យក​ទឹកដោះ​ទំនើប​បំផុត នៅ​កម្ពុជា ចាប់ផ្ដើម​ផលិតកម្ម​របស់ខ្លួន ទោះបីជា​ប្រឈម​បញ្ហា កូ​វីដ​-១៩ ក៏ដោយ​ – CEN