​អនុក្រឹត្យ​ស្ដីពី​ការអនុញ្ញាតឱ្យ​មន្ដ្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាក​ការងារ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ទី​១៨ ទី​១៩ ទី​២០ និង​ទី​២១ ខែសីហា​ – CEN