រដ្ឋមន្ត្រី ក្រើនរំលឹក​មន្ទីរ​ផែនការ ត្រូវតែ​ធ្វើឱ្យបាន​លឿន​រហ័ស និង​តម្លាភាព រាល់​ទិន្នន័យ​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ជៀង​វាង​កុំ​ឱ្យមាន​បាតុភាព​អសកម្ម កើតឡើង​ – CEN