​ដោះស្រាយ​សំណុំរឿង​ដែល​កកស្ទះ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​ជានិច្ច នូវ​អភិក្រម​ទាំង​៤ របស់​ក្រសួងយុត្តិធម៌ គឺ​មិន​ពុករលួយ​ – CEN