ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់ SMEs ត្រូវការ​ការសម្របសម្រួលជាប្រព័ន្ធ និង​ស្មារតី​ចូលរួមចំណែករស់​រវើក​ជា​លក្ខណៈ​អន្ដរក្រសួង​-​ស្ថាប័ន – CEN