គណនី Twitter របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបាន​ជនអនាមិក​ជ្រៀតចូល​ – CEN