​មនុស្ស ៥០​នាក់​ស្លាប់ និង ២​លាន នាក់​រង​ផលប៉ះពាល់​ដោយសារ​ទឹកជំនន់​នៅ​ឥណ្ឌា​ – CEN