អត្ថប្រយោជន៍​ធំៗ ៣​យ៉ាង ​របស់​ឪឡឹក​ចំពោះ​សម្រស់​ – CEN