លោក ថោង ខុន​៖ អ្នកជំនាញ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ប្រមាណ​៤០% មាន​កម្រិត​ស្តង់ដា​រស​ម​ត្ថភាព​អាស៊ាន​ – CEN