គិត​ត្រឹម​ខែមិថុនា​ឆ្នាំនេះ មាន​ជនបរទេស កំពុង​ជាប់ឃុំ​នៅ​ពន្ធនាគារ ចំនួន​១.៨៧៤​នាក់​ – CEN